Obchodné podmienky

Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku na webe www.ludmilahoosova.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Správcom stránky www.ludmilahoosova.sk je Mgr. Ľudmila Brodňanová Hoosová, szčo, IČO: 51 694 409, DIČ: 107 454 451, Hurbanova 3062/33C, Kysucké Nové Mesto 024 01.

Predávajúcim je Mgr. Ľudmila Brodňanová Hoosová, szčo, IČO: 51 694 409, DIČ: 107 454 451, Hurbanova 3062/33C, Kysucké Nové Mesto 024 01, mobil: +421 907 259 322, e-mail: info@ludmilahoosova.sk, zapísaný v ŽR 580-62668, vydal OÚ Žilina.

Bankové spojenie: FIO BANKA, a.s.  Kollárovo nám. 15, Bratislava, 811 06, Slovakia  IBAN: SK35 8330 0000 0028 0142 6975, BIC: FIOZSKBAXXX.

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je 1) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, 2) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava.

Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho na webe. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zasielať dokumenty súvisiace so zmluvou elektronicky (faktúra, dodací list a iné).

Ceny tovaru

Všetky ceny produktov na webe sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je platiteľom DPH.

Platba za tovar a služby

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar a služby spôsobmi: bežný bankový prevod, online bankový prevod, platba kartou.

Súčasťou objednávky na webe je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

Dodanie tovaru a služby

Digitálny produkt (elektronický obsah nedodávaný na hmotnom nosiči) sa považuje za dodaný dňom, kedy predávajúci poskytne kupujúcemu prístupové údaje k produktu. Predávajúci poskytne tieto prístupové údaje do 24 hodín od pripísania platby na účet predávajúceho.

Služba (konzultácia) je dodaná v termíne, ktorý si kupujúci rezervoval  a zakúpil prostredníctvom webovej stránky www.ludmilahoosova.sk.

Reklamačný poriadok

Na reklamáciu Tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Ak by vznikol dôvod na reklamáciu v súlade s vyššie spomenutým zákonom, je možné ju uplatniť elektronicky na e-maile: info@ludmilahoosova.sk alebo zaslaním podnetu na lokálnu SOI: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava.

Predávajúci neuznáva reklamácie Tovaru spočívajúce v oneskorených nárokoch, ktoré neboli uplatnené bezprostredne pred, alebo počas priebehu Služby.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade služby minimálne 5 dní pred dátumom konania Služby a to elektronickou formou odstúpenia na tento email: info@ludmilahoosova.sk bez uvedenia dôvodu a priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu s číslom bankového účtu na ktorý žiada vrátiť kúpnu cenu Služby, v prípade ak mu na vrátenie Kúpnej ceny alebo jej časti vznikol nárok v zmysle týchto Podmienok. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene služby (pokiaľ bola platba uskutočnená cez platobnú bránu, z celkovej čiastky bude odpočítaný poplatok za transakciu). Čiastka bude vrátená kupujúcemu najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom.

Ak je predmetom zmluvy je dodanie elektronického obsahu na nehmotnom nosiči, kupujúci nemá zo zákona právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní okrem prípadu, ak sa jeho poskytovanie začalo bez výslovného súhlasu kupujúceho a bez vyhlásenia kupujúceho, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

V prípade, ak sa poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči začalo bez výslovného súhlasu kupujúceho a tento nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, v takom prípade môže kupujúci uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom).

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Ak kupujúci uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, predávajúci zastaví kupujúcemu prístup k využívaniu produktu.

Ak sú predmetom zmluvy služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, kupujúci nemá v takomto prípade právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.

Predávajúci aj v tomto prípade poskytuje možnosť odstúpenia od zmluvy na rámec zákona, a to za nasledovných podmienok:

V prípade, že kupujúci zruší svoju účasť 24 hodín pred kurzom alebo v deň kurzu, môže využiť iný termín kurzu za príplatok 15 EUR, pokiaľ sa inak nedohodne s predávajúcim. Pokiaľ iný termín kurzu nevyužije, storno je 100 %. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu termínu kurzu alebo jeho zrušenie v prípade nepredvídateľných problémov (choroba, technické problémy znemožňujúce usporiadanie kurzu a pod.). V takomto prípade bude kupujúci vopred informovaný a bude mať možnosť zmeny termínu alebo bude môcť odstúpiť od zmluvy. Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu celú kúpnu zmluvu najneskôr do 14 dní.

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2020. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Zmenené podmienky nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na Web stránke Predávajúceho.